Tyto stránky jsou pouze pro osoby starší 18 let.

Soutěžní podmínky

Pravidla spotřebitelské soutěže na sociálních sítích Venix International

1.        Úvodní ustanovení

1.1.                Pořadatelem spotřebitelské soutěže na sociálních sítích Venix International je obchodní společnost Caesar Vape s.r.o., se sídlem Tálínská 1003, Kyje, 198 00 Praha 9, IČ: 060 40 284, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 275054 (dále jen „Pořadatel“).

1.2.                Realizátorem spotřebitelské soutěže na sociálních sítích Venix International je obchodní společnost GROWYO consulting s.r.o., se sídlem Svobodova 137/7, Vyšehrad, 128 00 Praha 2, IČ: 279 11 292, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 125935 (dále jen „Realizátor“).  

1.3.                Tato spotřebitelská soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

1.4.                Tato pravidla spotřebitelské soutěže upravují podmínky soutěže po celou dobu jejího trvání a jsou dostupná na:

a)        Facebookovém profilu https://www.facebook.com/venixinternational (dále jen „Facebookový profil“);

b)        Instagramovém profilu https://www.instagram.com/venix_international (dále jen Instagramový profil“);

c)        TikTokovém profilu https://www.tiktok.com/@venixinternational (dále jen „TikTokový profil“).

 

2.        Trvání soutěže

2.1.                Soutěž probíhá od okamžiku vložení soutěžního příspěvku na Facebookový profil, Instagramový profil nebo TikTokový profil do konce dne, který je uveden v soutěžním příspěvku jako den ukončení soutěže.

 

3.        Účastníci soutěže

3.1.                Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která se zúčastní v uvedeném období soutěže a splní všechny její podmínky (dále jen „Soutěžící“).

3.2.                Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a Realizátora, jakož i osoby jim blízké podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem Pořadatele nebo Realizátora, resp. osoba jim blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel nebo Realizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze Soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání výhry. Účast v soutěži je dobrovolná.

 

4.        Zapojení do soutěže

4.1.                Zapojení do soutěže se uskutečňuje odpovědí na soutěžní otázku v komentáři nebo splněním úkolu pod soutěžním příspěvkem na Facebookovém, Instagramovém nebo TikTokovém profilu.

4.2.                Do soutěže budou zapojeni všichni Soutěžící, kteří splní pravidla soutěže. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že Pořadatel či Realizátor zjistí, že jedná v rozporu s pravidly soutěže a/nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání) a/nebo nesoutěží v duchu fair play. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen také Soutěžící, který neuvede všechny požadované údaje nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně. V případě vyloučení Soutěžícího ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká. V případě, že se takový Soutěžící stane i přes uvedené skutečnosti výhercem v soutěži, nemá nárok na výhru, výhra mu nebude předána.

 

5.        Výhra

5.1.                Výhra je stanovena v soutěžním oznámení. Výherci jsou vybráni ze Soutěžících, kteří v době trvání soutěže správně odpověděli na otázku nebo splnili úkol uvedený v soutěžním oznámení na Facebookovém, Instagramovém nebo TikTokovém profilu. Každý Soutěžící může získat pouze jednu výhru.

 

6.        Průběh soutěže a doručení výhry

6.1.                Pořadatel určí výherce náhodným automatizovaným losováním prostřednictvím aplikace třetí strany.

6.2.                Výběr výherců probíhá po skončení soutěže a na základě splněných podmínek.

6.3.                Každý výherce bude informován o výhře prostřednictvím komentáře pod oznámením soutěže/soutěžním příspěvkem nebo v soukromé zprávě, kde bude vyzván k zaslání kontaktních údajů.

6.4.                Výherce je povinen doručit odpověď na příslušnou informační zprávu o výhře do 2 kalendářních dnů. V odpovědi je výherce povinen uvést své jméno a příjmení, datum narození, trvalou adresu (platnou pro doručování), telefonní číslo a e-mailovou adresu, které jsou nezbytné pro další kontakt ohledně předání výhry. Výherce bere na vědomí, že před předáním výhry bude provedena kontrola jeho plnoletosti na základě platného průkazu totožnosti.

6.5.                Pokud se nepodaří kontaktovat výherce do 2 kalendářních dnů od oznámení o výhře, ztrácí výherce nárok na výhru a bude vylosován náhradní výherce.

6.6.                Předání výhry proběhne při osobním setkání nebo bude výhra výherci zaslána prostřednictvím kurýra či jiné dopravní služby. Způsob a místo předání výhry budou dohodnuty mezi Pořadatelem a výhercem. Pokud má být výhra vyzvednuta osobně v provozovně Pořadatele na adrese Sokolovská 695/115 b, 186 00, Praha 8 - Karlín, je k dispozici po dobu 14 kalendářních dnů. Nepřevzaté výhry přecházejí do vlastnictví Pořadatele.

6.7.                V případě, že výherce nedodá kontaktní údaje včas nebo nelze doručit výhru kvůli chybným nebo neúplným údajům poskytnutým výhercem, ztrácí výherce nárok na výhru bez možnosti kompenzace. Výherce nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhru a nemá nárok ani na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

6.8.                Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.

6.9.                Případné námitky k průběhu soutěže lze zaslat Pořadateli písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 kalendářních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

Rozhodnutí Pořadatele o námitkách je konečné.

7.        Zpracování osobních údajů

7.1.                Soutěžící jako subjekt údajů bere na vědomí, že ve smyslu obecního nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů budou Pořadatelem jako správcem osobních údajů zpracovávány osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mailová adresa, fotka výherce, název instagramového, facebookového nebo TikTokového profilu, případně další osobní údaje (dále jen „osobní údaje“).

7.2.                Osobní údaje pro Pořadatele mohou zpracovávat i vybraní zpracovatelé: GROWYO consulting s.r.o., se sídlem na adrese Svobodova 7, Praha 2, 120 00 v Praze, IČ: 27911292.

7.3.                Účelem zpracování osobních údajů je organizace a zajištění řádného průběhu soutěže dle těchto pravidel, zejména vylosování výherce ze Soutěžících a zaslání výhry výherci.

7.4.                Právním základem pro zpracování je udělený souhlas subjektu údajů. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži.

7.5.                Osobní údaje výherce budou zveřejněny po dobu 1 roku od losování, následně budou údaje výherce související s účastí v soutěži vymazány.

7.6.                Zpracování osobních údajů není zákonným požadavkem. Zpracování osobních údajů výherce souvisejících se soutěží je smluvním požadavkem Pořadatele, proto je výherce povinen poskytnout údaje pro účely zveřejnění výhry v soutěži. V případě neposkytnutí Pořadatelem vyžádaných osobních údajů nebude možné splnit účel soutěže, a proto nebude možné výherci předat výhru. V uvedeném případě Pořadatel provede losování opakovaně.

7.7.                Soutěžící mají následující práva:

a)        vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět;

b)        požadovat po správci jaké osobní údaje zpracovává;

c)        vyžádat si u správce přístup k zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,

d)        na přenositelnost osobních údajů, je-li to technicky proveditelné;

e)        nechat zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování;

f)           požadovat výmaz osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Pořadatel povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů;

g)         vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů.

7.8.                Soutěžící se může také obrátit na Českou obchodní inspekci, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Adresy jednotlivých inspektorátů jsou uvedeny na www.coi.cz.

7.9.                Není-li Soutěžící spokojen se způsobem vyřízení své stížnosti nebo domnívá-li se, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, může podat stížnost orgánu dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz).

 

8.        Závěrečná ustanovení

8.1.                Tato pravidla představují jediný dokument stanovující podrobná pravidla spotřebitelské soutěže. V případě rozporu mezi marketingovými nebo propagačními materiály k této soutěži a těmito pravidly soutěže mají přednost tyto pravidla soutěže.

8.2.                Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, zejména soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

8.3.                V případě porušení ustanovení těchto pravidel soutěže má Pořadatel právo vyloučit Soutěžícího ze soutěže.

8.4.                Výherce nese veškerá rizika a odpovědnost spojené s výhrou a jejím využitím, a odpovídá za splnění daňových a odvodových povinností v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

8.5.                Práva vyplývající z účasti v soutěži nemohou být převedena na třetí osobu.

8.6.                Tato pravidla a právní vztahy z nich vyplývající, a další právní vztahy vzniklé mezi Pořadatelem, Realizátorem a Soutěžícím za trvání soutěže nebo v souvislosti s ní, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Meta Platforms (dále jen „Meta“) či TikTok Information Technologies UK Limited (dále jen „TikTok“), a tyto platformy za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete Metě ani TikToku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány Pořadateli.

8.7.                Pokud by se některá ustanovení těchto pravidel stala neplatnými nebo neúčinnými v důsledku změny obecně závazných právních předpisů, použije se obecný právní předpis, který je jim svou povahou a účelem nejbližší.

8.8.                Soutěžící se zavazuje dodržovat právní předpisy České republiky, respektovat oprávněné zájmy Pořadatele a Realizátora a jednat v souladu s dobrými mravy v rámci této soutěže.

8.9.                Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem 5. 5. 2024.

 

Používáme ověření věku Adulto